تیپ N

N2

N تیپ N
سایز: 12cm ~ 40cm
شیشه: ضخامت 4 mm فلوت
استیل:
304 BA
430 BA