خطوط تولید

 
Picture1
خط شماره 1 شامل:
کوره الکتریکی نیمه اتومات
خط شیشه نیمه اتومات مشترک با خط 2
خط استیل نیمه اتومات مشترک
 
 
 
 
 
Picture2
خط شماره 2 شامل:
 
کوره گازی نیمه اتومات
 
خط شیشه نیمه اتومات مشترک با خط 1
 
خط استیل نیمه اتومات مشترک
 
 
 
 
 
 
  
خط شماره 3 شامل:
Picture3
کوره الکتریکی تمام اتومات
خط شیشه تمام اتومات اختصاصی
خط استیل نیمه اتومات مشترک
 
 
 
   خط شماره 4 شامل:
Picture4
کوره الکتریکی تمام اتومات
خط شیشه تمام اتومات اختصاصی
خط استیل نیمه اتومات مشترک
 
 
 
 
  خط شماره 5 شامل: (در حال راه اندازی)
 
Picture5
کوره الکتریکی تمام اتومات
خط شیشه تمام اتومات اختصاصی
خط استیل تمام اتومات اختصاصی
 
 
%MCEPASTEBIN%